ఎదో ఆశ నాలో – Edo Asha Song Lyrics in Telugu & English

Table of Contents

Edo Asha Lyrics Sung by Ps. Hosanna John Wesley and ఎదో ఆశ నాలో is Latest Christian Jesus Song 2023 and Edo Asha Nalo Song Lyrics are Written by Ps. Hosanna John Wesley and Music is Given by Music Pranam Kamalakar, Stotraganam Song Lyrics

Edo Asha Naalo Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ps. Hosanna John Wesly
Music Arranged & Produced Pranam Kamalakar, Hosanna Ministries
Vocals Recorded & Processed Ps. Hosanna John Wesly

 

Edo Asha Nalo Song Lyrics In English

Edo Aasa Naalo
Neetone Jeevinchanee
Eraipaare Prema
Naalone Pravahinchanee
Mitileniprema Choopinchinaavu
Srutichesi Nannu Palikinchinaavu
Ee Stotragaanam
Nee Sontame

Paravaasinaina Kadupedanu
Naakeleebhaagyamu
Paramandunaaku Nee Svaasthyamu
Neevichchubahumaanamu
Teerchaavule Naakorika
Techchaanule Chirukaanuka
Arpintunu Stutimaalika
Karunaamayaa Naayesayyaa    “Edo Aasa”

Nee Paadaseva Necheyanaa
Naapraanamarpinchanaa
Naasedateerchuna Neekosame
Ghanamainapratipaadana
Prakatintunu Neesauryamu
Keertintunu Neekaaryamu
Choopintunu Neesaantamu
Tejomayaa Naayesayyaa    “Edo Aasa”

Edo Asha Naalo Song Lyrics in Telugu

ఎదో ఆశ నాలో
నీతోనే జీవించనీ
ఏరైపారే ప్రేమ
నాలోనే ప్రవహించనీ
మితిలేనిప్రేమ చూపించినావు
శృతిచేసి నన్ను పలికించినావు
ఈ స్తోత్రగానం
నీ సొంతమే

పరవాసినైన కడుపేదను
నాకేలఈభాగ్యము
పరమందునాకు నీ స్వాస్థ్యము
నీవిచ్చుబహుమానము
తీర్చావులే నాకోరిక
తెచ్చానులే చిరుకానుక
అర్పింతును స్తుతిమాలిక
కరుణామయా నాయేసయ్యా    “ఎదో ఆశ”

నీ పాదసేవ నేచేయనా
నాప్రాణమర్పించనా
నాసేదతీర్చున నీకోసమే
ఘనమైనప్రతిపాదన
ప్రకటింతును నీశౌర్యము
కీర్తింతును నీకార్యము
చూపింతును నీశాంతము
తేజోమయా నాయేసయ్యా    “ఎదో ఆశ”

Leave a Comment