నా కోరిక నీ ప్రణాలిక | Naa Korika Nee Pranalika

Table of Contents

Naa Korika Nee Pranalika Lyrics Sung by Ps. Hosanna John Wesley and నా కోరిక నీ ప్రణాలిక is Latest Christian Jesus Song 2023 and Naa Korika Nee Pranalika Song Lyrics are Written by Ps. Hosanna John Wesley and Music is Given by Pranam Kamalakar, Naa Korika Nee Pranalika Song Lyrics

Naa Korika Nee Pranalika Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ps. Hosanna John Wesley
Music Arranged & Produced Pranam Kamalakar, Hosanna Ministries
Vocals Recorded & Processed Ps. Hosanna John Wesly

 

Naa Korika Nee Pranalika Song Lyrics In English

Naakorika Nee Pranaalika
Parimalinchaalani
Naapraarthana Vijnaapanaa
Nityamahimalo Nilavaalani
Akshayudaa Nee Kalvarityaagam
Ankitabhaavam Kalugajesenu
Aasalavaakili Terachinaavu
Anuraagavarsham Kuripinchinaavu
Naahrudayanlo Uppongene
Krutajnataa Sandrame
Neesannidhilo Stuti Paadanaa
Naahrudaya Vidvaansudaa

Yadaarthavantulayedala
Neevu Yedabaayaka Krupachoopi
Gaadhaandhakaaramu Kammukonagaa
Velugurekhavai Udayinchinaavu
Nannuneevuvidipinchinaavu
Ishtudanai Nenadachinanduna
Deerghaayuvuto Truptiparichina
Sajeevudavu Neevenayyaa

Naalo Unnadi Visvaasavaramu
Todaiyunnadi Vaagdaanabalamu
Dhairyaparachi Nadupuchunnavi
Vijayasikharapu Disagaa
Aarpajaalani Neepremato
Aatmadeepamu Veliginchinaavu
Deenamanassu Vinayabhaavamu
Naaku Nerpina Saatveekudaa

Svachchamainadi Neevaakyam
Vannetaragani Upadesam
Mahimagaligina Sanghamugaananu
Nilupune Nee Yeduta
Sigguparachadu Nannennadoo
Neelonaakunna Nireekshana
Vechiyunnaanu Neekosame
Siddhaparachumu Sanpoornudaa

Naa Korika Nee Pranalika Song Lyrics in Telugu

నాకోరిక నీ ప్రణాళిక
పరిమళించాలని
నాప్రార్థన విజ్ఞాపనా
నిత్యమహిమలో నిలవాలని
అక్షయుడా నీ కల్వరిత్యాగం
అంకితభావం కలుగజేసెను
ఆశలవాకిలి తెరచినావు
అనురాగవర్షం కురిపించినావు
నాహృదయంలో ఉప్పొంగెనే
కృతజ్ఞతా సంద్రమే
నీసన్నిధిలో స్తుతి పాడనా
నాహృదయ విద్వాంసుడా

యదార్థవంతులయెడల
నీవు యెడబాయక కృపచూపి
గాఢాంధకారము కమ్ముకొనగా
వెలుగురేఖవై ఉదయించినావు
నన్నునీవువిడిపించినావు
ఇష్టుడనై నేనడచినందున
దీర్ఘాయువుతో తృప్తిపరిచిన
సజీవుడవు నీవేనయ్యా

నాలో ఉన్నది విశ్వాసవరము
తోడైయున్నది వాగ్దానబలము
ధైర్యపరచి నడుపుచున్నవి
విజయశిఖరపు దిశగా
ఆర్పజాలని నీప్రేమతో
ఆత్మదీపము వెలిగించినావు
దీనమనస్సు వినయభావము
నాకు నేర్పిన సాత్వీకుడా

స్వచ్ఛమైనది నీవాక్యం
వన్నెతరగని ఉపదేశం
మహిమగలిగిన సంఘముగానను
నిలుపునే నీ యెదుట
సిగ్గుపరచదు నన్నెన్నడూ
నీలోనాకున్న నిరీక్షణ
వేచియున్నాను నీకోసమే
సిద్ధపరచుము సంపూర్ణుడా

Leave a Comment