బహు సౌందర్య సీయోనులో | Bahu Soundarya Siyonulo

Table of Contents

Bahu Soundarya Siyonulo Lyrics Sung by Ps. Hosanna Abraham Garu and బహు సౌందర్య సీయోనులో is Latest Christian Jesus Song 2023 and Soundarya Seeyonulo Song Lyrics are Written by Ps. Hosanna Abraham Garu and Music is Given by Music Pranam Kamalakar, Stotraganam Song Lyrics

Bahu Soundarya Siyonulo Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ps. Hosanna Abraham Garu
Music Arranged & Produced Pranam Kamalakar, Hosanna Ministries
Vocals Recorded & Processed Ps. Hosanna Abraham Garu

 

Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics In English

Bahu Saundarya Seeyonulo
Stutisinhaasanaaseenudaa
Naayesayya Nee Prema Paripoornamai
Hrudayaana Koluvaayene
Nanujeevinpajese Neevaakyame
Naakilalona Santoshame

Parisuddhatalo
Mahaneeyudavu
Neevantidevudu
Jagamunaledu
Naalonireekshana Neelosanrakshana
Neeke Naahrudayaarpana       “Bahu”

Otamineedalo
Kshemamuleka
Vedanakaligina
Velalayandu
Neevu Choopinchina Neevaatsalyame
Naahrudayaana Navajnaapika       “Bahu”

Ontaribratukulo
Krunginamanasuku
Challani Neechoope
Aushadhame
Prati Arunodayan Neemukhadarsanan
Naaloninpenu Ullaasame       “Bahu”

Bahu Soundarya Siyonulo Song Lyrics in Telugu

బహు సౌందర్య సీయోనులో
స్తుతిసింహాసనాసీనుడా
నాయేసయ్య నీ ప్రేమ పరిపూర్ణమై
హృదయాన కొలువాయెనే
ననుజీవింపజేసే నీవాక్యమే
నాకిలలోన సంతోషమే

పరిశుద్ధతలో
మహనీయుడవు
నీవంటిదేవుడు
జగమునలేడు
నాలోనిరీక్షణ నీలోసంరక్షణ
నీకే నాహృదయార్పణ       “బహు”

ఓటమినీడలో
క్షేమములేక
వేదనకలిగిన
వేళలయందు
నీవు చూపించిన నీవాత్సల్యమే
నాహృదయాన నవజ్ఞాపిక       “బహు”

ఒంటరిబ్రతుకులో
కృంగినమనసుకు
చల్లని నీచూపే
ఔషధమే
ప్రతి అరుణోదయం నీముఖదర్శనం
నాలోనింపెను ఉల్లాసమే       “బహు”

Leave a Comment