ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన | Aradhana Stuti Aradhana Lyrics | In Telugu & English | Jesus Songs Telugu Lyrics

Table of Contents

Aradhana Stuti Aradhana Lyrics and Old Popular Christian Song Aradhana Stuti Aradhana  Song Lyrics And these Song Popular in in Hindi, in English, Chards

Vocals
Music
Lyrics

Aradhana Stuti Aradhana Song Lyrics In English

Aaruaadhana Stuti Aaruaadhana
Neevanti Vaaruu Okkaruunu Leruu
Neeve Ati Srueshtudaa
Doota Gananulu Nityanu Koliche
Neeve Paruisuddudaa – Ninnaa Nedu Naaruani “Aaruaadhana”

Abruahaanu Issaakunu – Bali Ichchinaaruaadhana
Ruaallato Chanpabadina – Stephanu Vale Aaruaadhana

Aaruaadhana Stuti Aaruaadhana
Padivelalona Ati Sundaruudaa
Neeke Aaruaadhana
Iha Paruanulona Aakaankshaneeyudaa
Neeku Saatevvaruu – Ninnaa Nedu Naaruani “Aaruaadhana”

Daaniyelu Sinhapu Bonulo – Chesina Aaruaadhana
Veedhulalo Naatyanaadina – Daaveedu Aaruaadhana

Aaruaadhana Stuti Aaruaadhana
Neevanti Vaaruu Okkaruunu Leruu
Neeve Ati Srueshtudaa
Doota Gananulu Nityanu Koliche
Neeve Paruisuddudaa
Ninnaa Nedu Naaruani “Aaruaadhana”

Aradhana Stuti Aradhana Song Lyrics in Telugu

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు
నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే
నీవే పరిశుద్దుడా – నిన్నా నేడు మారని “ఆరాధన”

అబ్రహాము ఇస్సాకును – బలి ఇచ్చినారాధన
రాళ్ళతో చంపబడిన – స్తెఫను వలె ఆరాధన

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
పదివేలలోన అతి సుందరుడా
నీకే ఆరాధన
ఇహ పరములోన ఆకాంక్షనీయుడా
నీకు సాటెవ్వరు – నిన్నా నేడు మారని “ఆరాధన”

దానియేలు సింహపు బోనులో – చేసిన ఆరాధన
వీధులలో నాట్యమాడిన – దావీదు ఆరాధన

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు
నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే
నీవే పరిశుద్దుడా
నిన్నా నేడు మారని “ఆరాధన”

 

Leave a Comment