అత్యున్నత సింహాసనముపై | Athyunnatha Simhasanamupai Lyrics | In Telugu & English | Jesus Songs Telugu Lyrics

Table of Contents

Athyunnatha Simhasanamupai Aseenuda Lyrics and Old Popular Christian Song Athyunnatha Simhasanamupai Aaseenuda Lyrics  And Use Best Chords

Vocals Hosanna
Music Hosanna
Lyrics Hosanna

Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics In English

Atyunnata Sinhaasanamupai
Aaseenudavaina Maa Devaa
Atyanta Premaa Svaroopivi Neeve
Aaraadhintunu Ninne
Aahaahaa Hallelooyaa Aahaahaa Hallelooyaa
Aahaahaa Hallelooyaa Aahaahaa Aamen

Aascharyakarudaa Stotran – Aalochanakartaa Stotran
Balamaina Devaa Nityudavagu Tandri
Samaadhaana Adhipati Stotran “Aaahaahaa”

Krupaa Satya Sanpoornuda Stotran
Krupato Rakshinchitive Stotran
Nee Raktamichchi Vimochinchinaavu
Naa Rakshanakartaa Stotran “Aaahaahaa”

Mrutyunjayudaa Stotran – Mahaaghanudaa Stotran
Mammunu Konipovaa Tvaralo Raanunna
Megha Vaahanudaa Stotran “Aaahaahaa”

Aamen Anuvaada Stotran – Alphaa Omegaa Stotran
Agni Jvaalalavanti Kannulu Galavaadaa
Atyunnatudaa Stotran “Aaahaahaa”

Athyunnatha Simhasanamupai Song Lyrics in Telugu

అత్యున్నత సింహాసనముపై
ఆసీనుడవైన మా దేవా
అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే
ఆరాధింతును నిన్నే
ఆహాహా హల్లేలూయా ఆహాహా హల్లేలూయా
ఆహాహా హల్లేలూయా ఆహాహా ఆమెన్

ఆశ్చర్యకరుడా స్తోత్రం – ఆలోచనకర్తా స్తోత్రం
బలమైన దేవా నిత్యుడవగు తండ్రి
సమాధాన అధిపతి స్తోత్రం “ఆఅహాహా”

కృపా సత్య సంపూర్నుడ స్తోత్రం
కృపతో రక్షించితివే స్తోత్రం
నీ రక్తమిచ్చి విమోచించినావు
నా రక్షనకర్తా స్తోత్రం “ఆఅహాహా”

మృత్యుంజయుడా స్తోత్రం – మహాఘనుడా స్తోత్రం
మమ్మును కొనిపోవా త్వరలో రానున్న
మేఘ వాహనుడా స్తోత్రం “ఆఅహాహా”

ఆమెన్ అనువాడ స్తోత్రం – అల్ఫా ఒమేగా స్తోత్రం
అగ్ని జ్వాలలవంటి కన్నులు గలవాడా
అత్యున్నతుడా స్తోత్రం “ఆఅహాహా”

 

Leave a Comment