నిత్యము స్తుతించినా | Nityamu Stutinchina Nee Runamu Song Lyrics

Table of Contents

Nityamu Stutinchina Lyrics Sung by  and నిత్యము స్తుతించినా is Old Christian Jesus Song  and Nityamu Stutinchina Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Nityamu Stutinchina Song Lyrics, Old Christian Song

Nityamu Stutinchina Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Nityamu Stutinchina Song Lyrics In English

Nityamu Stutinchinaa Nee Runamu Teerchalenu
Samastamu Neekichchinaa Nee Tyaagamu Maruvalenu
Raajaa Raajaa Raajaa Raajaadhi Raajuvu Neevu
Devaa Devaa Devaa Devaadi Devudavu “Nityamu”

Adviteeya Devudaa Aadi Antamulai Yunnavaadaa
Angalaarpunu Naatyamugaa Maarchivesina Maa Prabhu
Raajaa Raajaa Raajaa Raajaadhi Raajuvu Neevu
Devaa Devaa Devaa Devaadi Devudavu “Nityamu”

Jeevamaina Devudaa Jeevamichchina Naathudaa
Jeevajalamula Bugga Yoddaku Nannu Nadipina Kaapari
Raajaa Raajaa Raajaaraajaadhi Raajuvu Neevu
Devaa Devaa Devaa Devaadi Devudavu “Nityamu”

Maarpuleni Devudaa Maaku Saripoyinavaadaa
Maatatone Srushtinantaa Kalugajesina Poojyudaa
Raajaa Raajaa Raajaa Raajaadhi Raajuvu Neevu
Devaa Devaa Devaa Devaadi Devudavu “Nityamu”

Nityamu Stutinchina Song Lyrics in Telugu

నిత్యము స్తుతించినా నీ ఋణము తీర్చలేను
సమస్తము నీకిచ్చినా నీ త్యాగము మరువలేను
రాజా రాజా రాజా రాజాధి రాజువు నీవు
దేవా దేవా దేవా దేవాది దేవుడవు “నిత్యము”

అద్వితీయ దేవుడా ఆది అంతములై యున్నవాడా
అంగలార్పును నాట్యముగా మార్చివేసిన మా ప్రభు
రాజా రాజా రాజా రాజాధి రాజువు నీవు
దేవా దేవా దేవా దేవాది దేవుడవు “నిత్యము”

జీవమైన దేవుడా జీవమిచ్చిన నాథుడా
జీవజలముల బుగ్గ యొద్దకు నన్ను నడిపిన కాపరి
రాజా రాజా రాజారాజాధి రాజువు నీవు
దేవా దేవా దేవా దేవాది దేవుడవు “నిత్యము”

మార్పులేని దేవుడా మాకు సరిపోయినవాడా
మాటతోనే సృష్టినంతా కలుగజేసిన పూజ్యుడా
రాజా రాజా రాజా రాజాధి రాజువు నీవు
దేవా దేవా దేవా దేవాది దేవుడవు “నిత్యము”

Leave a Comment