ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన – Aradhana Stuti Aradhana

Table of Contents

Aradhana Stuti Aradhana Lyrics Sung by Ravinder Vottepu and ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన is Old Christian Jesus Song  and Aradhana Stuti Aradhana Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Aradhana Stuti Aradhana Song Lyrics, Old Christian Song

Aradhana Stuti Aradhana Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Ravinder Vottepu
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Aradhana Stuti Aradhana Song Lyrics In English

Aaraadhana Stuti Aaraadhana
Neevanti Vaaru Okkarunu Leru
Neeve Ati Sreshtudaa
Doota Ganamulu Nityamu Koliche
Neeve Parisuddudaa
Ninnaa Nedu Maarani “Aaraadhana”

Abrahaamu Issaakunu
Bali Ichchinaaraadhana
Raallato Chanpabadina
Stephanu Vale Aaraadhana

Aaraadhana Stuti Aaraadhana
Padivelalona Ati Sundarudaa
Neeke Aaraadhana
Iha Paramulona Aakaankshaneeyudaa
Neeku Saatevvaru
Ninnaa Nedu Maarani “Aaraadhana”

Daaniyelu Sinhapu Bonulo
Chesina Aaraadhana
Veedhulalo Naatyamaadina
Daaveedu Aaraadhana

Aaraadhana Stuti Aaraadhana
Neevanti Vaaru Okkarunu Leru
Neeve Ati Sreshtudaa
Doota Ganamulu Nityamu Koliche
Neeve Parisuddudaa
Ninnaa Nedu Maarani “Aaraadhana”

Aradhana Stuti Aradhana Song Lyrics in Telugu

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు
నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే
నీవే పరిశుద్దుడా
నిన్నా నేడు మారని “ఆరాధన”

అబ్రహాము ఇస్సాకును
బలి ఇచ్చినారాధన
రాళ్ళతో చంపబడిన
స్తెఫను వలె ఆరాధన

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
పదివేలలోన అతి సుందరుడా
నీకే ఆరాధన
ఇహ పరములోన ఆకాంక్షనీయుడా
నీకు సాటెవ్వరు
నిన్నా నేడు మారని “ఆరాధన”

దానియేలు సింహపు బోనులో
చేసిన ఆరాధన
వీధులలో నాట్యమాడిన
దావీదు ఆరాధన

ఆరాధన స్తుతి ఆరాధన
నీవంటి వారు ఒక్కరును లేరు
నీవే అతి శ్రేష్టుడా
దూత గణములు నిత్యము కొలిచే
నీవే పరిశుద్దుడా
నిన్నా నేడు మారని “ఆరాధన”

Leave a Comment