నీ దయలో నేనున్న ఇంత కాలం – Nee Dayalo Nenunna Intha Kalam Lyrics

Table of Contents

Nee Dayalo Nenunna Intha Kalam Lyrics Sung by Sharon Philip and నీ దయలో నేనున్న ఇంత కాలం is Old Christian Jesus Song  and Nee Dayalo Nenunna Intha Kalam Song Lyrics are Written by Unknown and Music is Given by Unknown, Nee Dayalo Nenunna Intha Kalam Song Lyrics, Old Christian Song

Nee Dayalo Nenunna Intha Kalam Lyrics Song Credits :

Lyrics, Tune & Sung Sharon Philip
Music Arranged & Produced Unknown
Vocals Recorded & Processed Unknown

 

Nee Dayalo Nenunna Intha Kalam Song Lyrics In English

Nee Dayalo Nee Krupalo
Kaachitivi Gatakaalamu
Nee Dayalo Nee Needalo
Daachumayaa Jeevitaantamu

Nee Aatmato Nanu Ninpumaa
Nee Sevalo Phaliyinpagaa
Devaa Devaa “Nee Daya”

Kashtakaalam Du@Hkha Samayam
Nannu Vedinchagaa
Praana Hitule Nannu Vidachi
Veliga Nanu Choodaga

Odaarpuvai Naa Chenta Neeve Undinaavu
Naa Kanneeru Nee Kavitalo Raasi Unchinaavu
Emi Adbuta Premayaa
E Reeti Paadanayaa

Neeve Naa Maargamu
Neeve Naa Jeevamu
Neeve Naa Gamyamu
Neeve Naa Sarvamu
Naa Manasu Teera Ninnu Paadi Pogadeda Devaa “Nee Daya”

E Yogyatayu Leni Naa Eda
Nee Krupa Choopitivi
Vatti Paatranu Mahimato Ninpi
Maargamu Neevaitivi

Nee Chittame Naa Yandu Neraverpavvaalani
Nee Sevaye Naa Svaasagaa Kada Varaku Nilavaalani
Naa Madi Nindenu Aasato
Ne Paadeda Stuti Geetam

Neeve Naa Todugaa
Neeve Naa Needagaa
Aatmato Ninpumaa
Sakti Naa Kosagumaa
Naa Cheyi Patti Nannu Neeto Nadupumu Devaa “Nee Daya”

Nee Dayalo Nenunna Intha Kalam Song Lyrics in Telugu

నీ దయలో నీ కృపలో
కాచితివి గతకాలము
నీ దయలో నీ నీడలో
దాచుమయా జీవితాంతము

నీ ఆత్మతో నను నింపుమా
నీ సేవలో ఫలియింపగా
దేవా దేవా “నీ దయ”

కష్టకాలం దుఃఖ సమయం
నన్ను వేదించగా
ప్రాణ హితులే నన్ను విడచి
వెలిగ నను చూడగ

ఓదార్పువై నా చెంత నీవే ఉండినావు
నా కన్నీరు నీ కవితలో రాసి ఉంచినావు
ఏమి అద్బుత ప్రేమయా
ఏ రీతి పాడనయా

నీవె నా మార్గము
నీవె నా జీవము
నీవె నా గమ్యము
నీవె నా సర్వము
నా మనసు తీర నిన్ను పాడి పొగడెద దేవా “నీ దయ”

ఏ యొగ్యతయు లేని నా ఎడ
నీ కృప చూపితివి
వట్టి పాత్రను మహిమతో నింపి
మార్గము నీవైతివి

నీ చిత్తమే నా యందు నెరవేర్పవ్వాలని
నీ సేవయే నా శ్వాసగా కడ వరకు నిలవాలని
నా మది నిండెను ఆశతో
నే పాడెద స్తుతి గీతం

నీవె నా తోడుగా
నీవె నా నీడగా
ఆత్మతో నింపుమా
శక్తి నా కొసగుమా
నా చేయి పట్టి నన్ను నీతో నడుపుము దేవా “నీ దయ”

Leave a Comment